Algemene voorwaarden België

Algemene voorwaarden Transsmart BV België januari 2021

Voor de Franse versie, klik hier.

1. Algemeen
1.1. Deze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden (“de algemene voorwaarden”) zijn van toepassing op en vormen een onlosmakelijk geheel met alle offertes van Transsmart, alle aanbiedingen van Transsmart en alle overeenkomsten die Transsmart met haar Klanten aangaat.
1.2. Naast deze algemene voorwaarden kunnen, indien uitdrukkelijk schriftelijk aangegeven, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten van Transsmart. Mochten er tussen de aanvullende voorwaarden en deze algemene voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden de bepalingen uit de aanvullende voorwaarden boven deze algemene voorwaarden, tenzij schriftelijk anders is bepaald. Specifieke bepalingen in de Overeenkomst die uitdrukkelijk afwijken van toepasselijke algemene voorwaarden, prevaleren boven die algemene voorwaarden. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk door Transsmart aanvaard, worden algemene voorwaarden van de Klant of enige andere partij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.3. Indien deze algemene voorwaarden éénmaal van toepassing zijn op een offerte, aanbieding en/of Overeenkomst, dan zijn zij ook zonder nadere verklaring van toepassing op alle nieuwe of daaruit voortvloeiende offertes, aanbiedingen en/of Overeenkomsten tussen Partijen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
1.4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, wordt vernietigd of anderszins buiten toepassing wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht en zullen Partijen in plaats van de nietige, vernietigde of buiten toepassing verklaarde bepaling een bepaling ter vervanging overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige, vernietigde of buiten toepassing verklaarde bepaling in acht zullen worden genomen.
1.5. Transsmart behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen en/of aan te vullen.
1.6. Transsmart is bevoegd bij de uitvoering van Overeenkomsten gebruik te maken van derden. Deze algemene voorwaarden blijven onvoorwaardelijk van toepassing.
1.7. Iedere communicatie tussen Transsmart en de Klant kan elektronisch geschieden behoudens voor zover in deze algemene voorwaarden en/of de Overeenkomst en/of de wet daarvan wordt afgeweken. De door Transsmart opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens sluitend schriftelijk tegenbewijs door de Klant.
1.8. Definities:
Transsmart – de besloten vennootschap Transsmart BV, Schaliënhoevedreef 20T, 2800 Mechelen, ondernemingsnummer 0686.882.734, en/of met haar verbonden ondernemingen in de zin van artikel 1:20 van het Wetboek vennootschappen en verenigingen;
De Klant – een bevoegd(e) natuurlijk persoon of een rechtspersoon die een Overeenkomst met Transsmart aangaat of voornemens is aan te gaan;
Partijen – de Klant en Transsmart;
Overeenkomst – de overeenkomst tussen Transsmart en de Klant voor de levering door Transsmart van Diensten en/of Licenties en/of Abonnementen, samen met alle schriftelijke wijzigingen en/of aanvullingen daarvan of daarop;
Dienst(en) – de dienst(en) die Transsmart levert en/of zal leveren op grond van de Overeenkomst, onder meer, maar niet beperkt tot, ondersteuning en advies- en consultancydiensten al dan niet met betrekking tot het opzetten en configureren van het Abonnement zoals verleend op grond van de Overeenkomst;
Abonnement (Licentie) – een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht (de licentie) op het gebruik, wereldwijd en in het kader van de normale interne bedrijfsvoering van de Klant en tegen betaling van een Abonnementsvergoeding, van een softwareapplicatie aangeboden als SAAS (Software-as-a-Service), dat wil zeggen een software distributiemethode waarbij Transsmart de Klant via internet de toegang verleent tot applicaties, ontwikkeld door en in eigendom toebehorend aan Transsmart;
Abonnementsvergoeding – een vergoeding voor het gebruik van het Abonnement, meer specifiek de SAAS (Software-as-a-Service) zoals gedefinieerd onder “Abonnement” hierboven. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen tussen de Partijen, zal de Abonnementsvergoeding in overeenstemming zijn met de op dat moment geldende prijslijst van Transsmart. Prijzen zijn aangegeven exclusief wettelijke belasting(en) over de toegevoegde waarde en andere algemene belastingen of vergoedingen en eventuele bezorgkosten die daarbij worden opgeteld en verschuldigd zijn door de Klant;
Abonnementstermijn – de periode waarover telkens de (opvolgende) verschuldigde abonnementsvergoeding wordt berekend en in rekening wordt gebracht bij de Klant;
1.9. Het is de Klant niet toegestaan diensten of informatie te verkopen, die geheel of gedeeltelijk is gegenereerd is door Transsmart, aan derden of dezen toegang te verlenen met hetzelfde doel zonder schriftelijke toestemming van Transsmart.
2. Offertes, prijsaanbiedingen en overeenkomsten
2.1. Alle berekeningen, offertes en aanbiedingen van Transsmart zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, en zijn gebaseerd op de door of namens de Klant verstrekte informatie. De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Transsmart aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het opstellen van de offerte, tijdig aan Transsmart worden verstrekt. De Klant staat daarnaast in voor de juistheid en volledigheid van de verstrekte gegevens.
2.2. Offertes en aanbiedingen hebben een geldigheidsduur van 4 weken, tenzij een andere termijn in de offerte of aanbieding staat vermeld.
2.3. De Klant is verplicht - indien de uitvoering van Diensten en/of het Abonnement buiten België dient plaats te vinden - Transsmart voordat zij haar offerte uitbrengt schriftelijk op de hoogte te stellen van de regels van dwingend karakter in het land waar de Diensten, de Overeenkomst en/of het Abonnement zal worden uitgevoerd bij gebreke waarvan, in het geval van niet-naleving van die dwingende regels, Transsmart geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt, ongeacht de regelgeving van het betreffende land en het Transsmart is toegestaan om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en onvoorwaardelijk en zonder daaruit voorvloeiende verplichtingen jegens de Klant te beëindigen. Indien Transsmart reeds is begonnen met de uitvoering van de Overeenkomst, c.q. het verrichten van Diensten en/of het verlenen van het Abonnement, is Transsmart gerechtigd om de daarmee verband houdende kosten bij de Klant in rekening te brengen.Een overeenkomst komt tot stand nadat een door Transsmart verstuurde
overeenkomst getekend van de Klant retour is ontvangen. Deze getekende Overeenkomst is een aanvulling op de offerte en vormt daar een onlosmakelijk geheel mee. Voor zover de tekst van de Overeenkomst strijdig is met de tekst van de offerte, dan prevaleert de tekst van de Overeenkomst.
2.4. De door ons genoemde prijzen zijn steeds gesteld in de Euro, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen en steeds exclusief btw en andere daarmee gelijk te stellen heffingen of belastingen.
2.5. Kennelijke (druk)fouten in de offertes, aanbiedingen en overeenkomsten van Transsmart binden Transsmart niet; Transsmart heeft altijd het recht om die (druk)fouten te herstellen.
2.6. Transsmart is bevoegd om het Abonnement en/of de Abonnementsvergoeding gedurende de looptijd van de Overeenkomst aan te passen. Transsmart zal de Klant uiterlijk dertig dagen voordat de wijziging van kracht wordt over een dergelijke aanpassing informeren. Indien de Klant binnen 14 dagen na verstrekking van dergelijke informatie Transsmart schriftelijk aangeeft niet in te stemmen met de aanpassing, dan zullen Partijen te goeder trouw onderhandelen over de verdere voortzetting van de Overeenkomst en de voorwaarden daarvan. Indien de Klant Transsmart niet binnen de hiervoor genoemde termijn schriftelijk bericht ter zake diens afkeuring van de aanpassing, wordt de Klant geacht de nieuwe Abonnement en/of Abonnementsvergoeding te hebben aanvaard.

3. Wijzigingen
3.1. Indien de Klant diens aanvraag waarop Transsmart haar offerte/aanbieding heeft gebaseerd wenst te wijzigen of de Overeenkomst wenst te wijzigen, dient de Klant Transsmart daarvan onverwijld en schriftelijk uitdrukkelijk in heldere beschrijvingen op de hoogte te stellen. Enkel na de schriftelijke bevestiging daarvan door Transsmart worden deze wijzigingen onderdeel van de offerte/aanbieding en/of kan de Overeenkomst gewijzigd worden. Indien Transsmart na verzending van de offerte nog nadere informatie verkrijgt van de Klant of anderszins, dan wel zich onvoorziene omstandigheden voordoen voor het tot stand komen van de Overeenkomst, dan zal de oorspronkelijke offerte vervallen en zal Transsmart een nieuwe offerte aan de Klant toesturen.
3.2. Indien na het tot stand komen van de Overeenkomst aanvullende informatie, noodzakelijk voor de uitvoering van de Overeenkomst en/of een verzoek tot wijziging door Transsmart wordt verkregen van de Klant of anderszins, dan is Transsmart gerechtigd de in dat verband door Transsmart te maken kosten in rekening te brengen. In geval van onvoorziene omstandigheden na de totstandkoming van de Overeenkomst, zullen Partijen in redelijk overleg treden om met inachtneming van die onvoorziene omstandigheden tot een nadere Overeenkomst te komen.
3.3. Tenuitvoerlegging van mondeling opgegeven wijzigingen aan een uitgegeven order, geschiedt geheel voor rekening en risico van de Klant.
3.4. Wijziging in een reeds tot stand gekomen Overeenkomst kan leiden tot vertraging in de uitvoering van de Overeenkomst, d.w.z. de verleende Dienst en/of Abonnement, waarvoor Transsmart op geen enkele grond aansprakelijk is jegens de Klant.
4. Uitvoeren van de Overeenkomst en persoonsgegevens
4.1. Transsmart zal de Overeenkomst met de zorg van een goed opdrachtnemer uitvoeren. De inhoud van de Overeenkomst alsmede de wijze van uitvoering van de Overeenkomst wordt nader in de offerte, de Overeenkomst en in de algemene voorwaarden gespecificeerd.
4.2. De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens en informatie, waarvan Transsmart aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk of mogelijk relevant zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Transsmart worden verstrekt. De Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan Transsmart verstrekte gegevens en informatie. Transsmart is nooit aansprakelijk voor schade die het gevolg is van door Klant onjuist of onvolledig verstrekte informatie.
4.3. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen in de Overeenkomst, zijn alle (lever)tijden, tijdschema's en/of termijnen genoemd in de Overeenkomst of anderszins overeengekomen tussen Partijen, slechts een schatting en binden zij Transsmart niet. Het enkele verstrijken daarvan leidt niet tot verzuim van Transsmart..
4.4. Transsmart behoudt zich het recht voor om persoonsgegevens te gebruiken die de Klant verstrekt in verband met het gebruik van de Dienst en/of het Abonnement en die Transsmart nodig heeft om de Overeenkomst en/of haar wettelijke verplichtingen na te komen en/of die in het legitieme belang is van de Klant of Transsmart om de Dienst en/of het Abonnement te kunnen (blijven) leveren of gebruiken tegen redelijke commerciële voorwaarden. De persoonlijke gegevens zullen worden behandeld in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving (bijvoorbeeld de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming). De verwerking van persoonsgegevens door Transsmart wordt uiteengezet in de verwerkersovereenkomst (https://www.transsmart.com/en/processing-contract). In het geval van tegenstrijdigheid, discrepantie, fout of weglating, prevaleert de verwerkersovereenkomst boven de Overeenkomst.
5. Duur overeenkomst
5.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen tussen Transsmart en de Klant, wordt de Overeenkomst telkens aangegaan voor een Abonnementstermijn van één jaar. De Overeenkomst zal telkens stilzwijgend verlengd worden voor een nieuwe Abonnementstermijn van één jaar. De Klant en Transsmart hebben het recht om de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen. Elke schriftelijke opzegging door de Klant moet door Transsmart ontvangen zijn ten minste één maand voor het begin van een volgende Abonnementstermijn. Indien de annulering later dan die datum door Transsmart wordt ontvangen, heeft Transsmart het recht om de Klant een volgende Abonnementstermijn in rekening te brengen.
6. Opschorting en ontbinding
6.1. Transsmart kan haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk tijdelijk opschorten indien de Klant een of meer van zijn verplichtingen, waaronder betaling van enig verschuldigd bedrag, niet (volledig en/of tijdig) nakomt, zonder dat daartoe enige voorafgaande aankondiging of ingebrekestelling is vereist..
6.2. Transsmart heeft het recht om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder tussenkomst van een rechter of arbiter(s) en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, in elk van de volgende omstandigheden: a) in de gevallen en omstandigheden bedoeld in paragraaf 6.1 , nadat de Klant in gebreke is gesteld en gesommeerd om het verzuim te verhelpen en 14 (veertien) werkdagen zijn verstreken zonder dat het verzuim is verholpen; b) indien de (meerderheids)zeggenschap over de vennootschap van de Klant direct of indirect wordt overgedragen aan een derde partij; c) bij staking van betaling van de Klant of (de aanvraag van) een faillissement door de Klant, vereffening of stopzetting van de activiteiten van de Klant, zonder dat enige voorafgaande kennisgeving is vereist.
6.3. Indien Transsmart de uitvoering van de overeenkomst opschort of de overeenkomst geheel of ten dele ontbindt, zal Transsmart de Klant een factuur sturen voor de tot op dat moment uitgevoerde werkzaamheden dan wel de geleverde Diensten.
6.4. In alle in het eerste lid van dit artikel genoemde gevallen zijn onze vorderingen, welke Transsmart op de Klant hebben en/of aldus verkrijgen, dadelijk, ineens en volledig opeisbaar zonder enige voorafgaande ingebrekestelling.
7. Betalingen
7.1. Voor zover geen andere betalingsvoorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, zal de Klant een factuur geheel betalen binnen 14 dagen na de factuurdatum. Eventuele bezwaren tegen de hoogte van de factuur, schorten de betalingsverplichting van Klant niet op.
7.2. Abonnementsvergoedingen worden vooraf gefactureerd voordat de opvolgende Abonnementstermijn begint. De Abonnementstermijn bedraagt een periode van ten minste 12 maanden.
7.3. Om het bedrijf van de Klant te laten groeien zonder onderbrekingen, zal Transsmart automatisch het Abonnement van de Klant naar het eerstvolgende hogere toepasselijke abonnementsniveau upgraden, wanneer de Klant het aantal eenheden dat in zijn huidige Abonnement is begrepen overschrijdt (bijv. gebruikers, vervoerders, pakketten, enzovoort.). Voor en vanaf de eerstvolgende Abonnementstermijn is dit het nieuwe abonnementsniveau. Elk verschil tussen startabonnementskosten van de vorige en de onboarding-kosten van het geüpgradede Abonnement zal door de Klant worden betaald.
7.4. In geval van onderconsumptie binnen het Abonnement in de toepasselijke Abonnementstermijn heeft de Klant geen recht op restitutie en wordt er geen creditnota verstrekt.
7.5. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om het abonnement te downgraden naar een lager abonnementsniveau in het geval dat het volume lager is dan opgenomen is in de lopende Abonnementstermijn. Dit moet door de Klant schriftelijk worden gedaan met een opzegtermijn van één maand voor het verstrijken van de Abonnementstermijn.
7.6. De Klant is uitdrukkelijk niet gerechtigd openstaande facturen te verrekenen met welke vordering dan ook op ons, noch is de Klant ten nadele van ons bevoegd beslag onder zichzelf te leggen.
7.7. Indien de Klant niet binnen de hiervoor gestelde termijn de factuur heeft betaald wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en hebben wij, zonder dat daartoe enige sommatie of nadere ingebrekestelling is vereist, het recht de Klant een rente van 0,8% per maand vanaf de vervaldag der facturen in rekening te brengen, zulks tot aan de dag der algehele voldoening, waarbij een gedeelte van een maand als een maand wordt gerekend, een en ander onverminderd de ons verder toekomende rechten. Bovendien zal, indien de Klant niet binnen de hiervoor gestelde termijn deze facturen heeft betaald, Transsmart gerechtigd zijn deze openstaande facturen te verhogen met 5% onverminderd het recht van Transsmart om een vergoeding van de werkelijke schade te vorderen indien deze hoger zou zijn.
7.8. Betalingen door de Klant worden verwerkt, op dergelijke wijze dat de betalingen eerst in mindering op de kosten worden gebracht, vervolgens op de verbeurde rente en ten slotte in mindering op de verschuldigde hoofdsom.
7.9. De Klant is aan Transsmart alle buitengerechtelijke en gerechtelijke (incasso)kosten verschuldigd, die wij maken, respectievelijk moeten maken teneinde de nakoming, ontbinding of schadevergoeding ingevolge de aangegane overeenkomst al dan niet in rechte van de Klant te vorderen, dan wel, aangesproken door de Klant, ons te verweren.
7.10. Indien Klant niet voldoet aan enige verplichtingen uit deze overeenkomst, inclusief maar niet beperkt tot te late betaling, zal Transsmart bevoegd zijn de Dienstverlening op te schorten, zonder verlies van aanspraak op compensatie voor verlies of schade, gemiste marge, rente of recht op betaling van het Abonnement. Klant heeft geen recht op enige compensatie voor verlies of schade die voortkomt hieruit.
7.11. Transsmart is niet verantwoordelijk voor terugbetaling van reeds betaalde vergoedingen of Abonnementen bij beëindiging van de Overeenkomst. Dit geldt ook voor nog niet gebruikte delen van licentie- of abonnementskosten.
7.12. Transsmart behoudt zich het recht voor een administratievergoeding te factureren tot 6 (zes) Euro per factuur.
8. Zekerheidstelling en voorschotten
8.1. Transsmart is, alvorens over te gaan tot uitvoering van de bevestigde order respectievelijk voortzetting van de reeds gedeeltelijk aangevangen uitvoering, te allen tijde bevoegd van de Klant te verlangen dat hij ter zake van de uit de Overeenkomst voor de Klant voortvloeiende betalingsverplichtingen, een voorschot betaalt tot het voor de Klant uit de Overeenkomst voortvloeiende bedrag, dan wel -naar onze keuze- dat hij zorgt voor een in het bancair verkeer genoegzaam geachte, ons conveniërende, zekerheidstelling.
8.2. Indien de Klant weigert een in de voorgaande zin bedoeld voorschot dan wel zekerheidstelling op verzoek van Transsmart af te geven, is Transsmart met onmiddellijke ingang gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden door een aldus luidende verklaring, onverminderd de overige in deze voorwaarden vermelde ontbindingsgronden en onverminderd recht op vergoeding van schade als ten gevolge van de ontbinding geleden.
9. Klachten
9.1. Klachten van de Klant over de uitvoering van de Overeenkomst c.q. de Dienst door Transsmart, dienen binnen 14 (veertien) dagen na voltooiing van de Dienst schriftelijk aan Transsmart te worden gemeld. Overige klachten dienen onverwijld en in elk geval binnen 14 (veertien) dagen na het ontstaan schriftelijk aan Transsmart te worden gemeld. Indien een klacht niet tijdig of niet correct wordt gemeld, wordt de klacht door Transsmart niet in behandeling genomen en bestaat er geen recht enkele aanspraak ter zake. Derhalve vervalt in dergelijk geval het recht van de Klant op herstel dan wel vergoeding van schade.
9.2. Klachten die zijn ontstaan als gevolg van een onjuist of oneigenlijk gebruik van de geleverde Dienst en/of het Abonnement kunnen nooit tot enige claim van Klant tegen Transsmart leiden.
9.3. Een klacht geeft de Klant nooit het recht de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van met Transsmart gesloten Overeenkomsten op te schorten, in het bijzonder geen recht om de betaling van de factuur aangaande de verrichte levering van de producten waarop de reclames betrekking hebben of betaling van andere facturen op te schorten.
9.4. Het recht op herstel of vergoeding van schade vervalt in ieder geval ten aanzien van alle door deze voorwaarden beheerste Overeenkomsten na verloop van twaalf maanden na de datum van de factuur, die ziet op de Dienst of het Abonnement waardoor de schade is veroorzaakt of in geval van verborgen gebreken na een periode van 12 maanden na de kennisgeving ervan door de Klant, waarbij de Klant dergelijke kennisgeving dient te versturen binnen acht (8) dagen na ontdekking van het verborgen gebrek. Bij gebreke aan dergelijke kennisgeving binnen voormelde termijn, vervalt het recht op herstel of vergoeding van schade van de Klant voor het verborgen gebrek.
10. Aansprakelijkheid
10.1. Transsmart is nooit gehouden tot betaling van schadevergoeding aan Klant, tenzij de schade is ontstaan door opzet of grove schuld onzerzijds.
10.2. Transsmart erkent in ieder geval geen enkele aansprakelijkheid voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade, gemiste besparingen, winst- of omzetderving, verlies van cliënteel, vorderingen van derden, productiebeperkingen, verhoging van de kosten, in welke zin dan ook, of op welke wijze dan ook door Transsmart veroorzaakt.
10.3. Transsmart is niet aansprakelijk voor schade van Klant die het gevolg is van een gebrek of disfunctioneren van de geleverde software, applicaties, connecties, diensten en/of producten, noch is Transsmart aansprakelijk jegens Klant voor schade die het gevolg is van een onjuiste implementatie, tenzij die schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Transsmart.
10.4. Transsmart is nooit aansprakelijk voor enige schade met betrekking tot of ten gevolge van door derden geleverde software, applicaties, connecties, diensten en/of producten.
10.5. Transsmart is nooit aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat of nadat de Klant en/of derden eigenhandig wijzigingen in of aan de applicaties, software en/of connectiviteit heeft aangebracht of door onoordeelkundig gebruik hiervan door Klant en/of derden.
10.6. Transsmart aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het eventuele verlies van aan Klant toebehorende data.
10.7. Indien Transsmart, om welke reden dan ook, aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de verzekeraar van Transsmart in het voorkomende geval uit te keren bedrag.
10.8. Indien Transsmart, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden en de aansprakelijkheidsverzekering geen dekking verleent, dan zal de schadevergoeding nooit hoger kunnen zijn, dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde die ziet op de dienst of het product waardoor de schade is veroorzaakt.
10.9. Klant zal Transsmart vrijwaren voor alle aanspraken van derden ter zake van onder andere schade, die het gevolg is van een gebrek in een door Transsmart geleverd product en/of een door Transsmart niet correct verrichte Dienst en/of Abonnement.
11. Overmacht
11.1. Transsmart is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien zij daartoe verhinderd is door een onvoorziene omstandigheid, waaronder begrepen maar niet beperkt tot pandemieën zoals (maar niet alleen) COVID-19, die niet te wijten is aan grove nalatigheid en ook niet aan haar wordt toegerekend op grond van de wet, een gerechtelijke uitspraak of algemeen heersende opvattingen.
11.2. In geval van overmacht is Transsmart gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, zonder dat daarvoor voor Klant een recht op schadevergoeding ontstaat.
11.3. Indien er sprake is van overmacht en nakoming blijvend onmogelijk is of wordt, dan wel de tijdelijke overmachtssituatie meer dan zes maanden heeft geduurd, is Transsmart bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat daarvoor een recht op schadevergoeding ontstaat. De Klant is in die gevallen bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, maar alleen voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen door Transsmart.
12. Intellectuele eigendomsrechten
12.1. Transsmart behoudt alle industriële en/of intellectuele eigendomsrechten van en/of op al haar producten, diensten (waaronder de Diensten), SAAS-producten (waaronder het onder het Abonnement vallende product), merknamen etc., al dan niet specifiek ontwikkeld voor de Klant.
12.2. Klant verklaart zich door het aangaan van de Overeenkomst onvoorwaardelijk akkoord met het feit dat alle rechten van intellectuele eigendom op de door Transsmart te leveren producten en te
verrichten diensten, bij Transsmart (komen te) berusten. Het is de Klant verboden enige aanduiding omtrent intellectuele eigendomsrechten uit of van de door Transsmart geleverde producten te verwijderen en/of te wijzigen.
12.3. Ten aanzien van het auteursrecht, het recht van tekening of model of enig ander intellectueel eigendomsrecht dat reeds in handen was van de Klant voor de start van de Overeenkomst, verkrijgt Transsmart het recht op gebruik van dit eigendom gedurende de looptijd van de Overeenkomst, voor zover dat voor het uitvoeren van de overeenkomst noodzakelijk is.
12.4. Klant verkrijgt geen recht van intellectuele eigendom met betrekking tot software en -modellen. Het is de Klant niet toegestaan in de software of modellen daarvan aangebrachte merk- of herkenningstekens te wijzigen of te verwijderen, of deze na te maken op straffe van een onmiddellijk opeisbare boete van € 25.000 te vorderen en een boete van € 500 voor iedere dag dat de inbreuk voortduurt. Het is de Klant ook niet toegestaan merk- of herkenningstekens te gebruiken zonder voorafgaande toestemming van Transsmart.
12.5. De in het kader van de door Transsmart ten behoeve van de Klant geleverde producten/verrichte diensten en in dat kader gegenereerde, verzamelde, verstrekte informatie en data, al dan niet van/door Klant, is/zijn c.q. wordt/worden en blijft/blijven eigendom van Transsmart. Mocht voor de overdracht van de eigendom van informatie en data de medewerking van de Klant vereist zijn, dan verplicht de Klant zich ertoe om die medewerking te verlenen. Het staat Transsmart vrij deze informatie en data, in voorkomend geval geanonimiseerd, te gebruiken, te delen met derden, ook voor doeleinden buiten de aan Klant geleverde producten/verrichte diensten.
12.6. Transsmart voegt specifieke informatie (“Transsmart data”) aan de transport informatie toe die door Klant wordt voorzien in verband met de uit te voeren diensten. Transsmart data kan, inter alia, de volgende informatie bevatten:
• Routing informatie.
• Transport service specifieke data.
• Informatie over de vervoerders afhaalpunten of terminals.
• Unieke packet en/of zendingskenmerken en identifiers.
• Shipment status informatie.
Transsmart data is ontwikkeld of anders verkregen door Transsmart door een substantiële investering en Transsmart reserveert elk en alle rechten hiertoe. Klant mag de Transsmart data alleen gebruiken in verband met de diensten binnen de scope van de normale bedrijfsactiviteiten van de Klant en mag delen of de gehele Transsmart data niet verkopen of anderzijds overdragen, ongeacht in combinatie met de originele ter beschikking gestelde informatie door Klant of niet, aan niet geautoriseerde derde partijen of op geen enkele manier deze derde partijen toegang geven tot delen of het geheel van Transsmart data zonder Transsmart’s schriftelijke goedkeuring.


13. Geschillen en toepasselijk recht
13.1. Op alle door deze voorwaarden beheerste offertes, aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.
13.2. Alle geschillen met betrekking tot of voortvloeiende uit de uitgebrachte offertes, gedane aanbiedingen en/of met ons gesloten overeenkomsten behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Leuven behoudens indien Partijen overeenkomen om hun geschil aan arbitrage te onderwerpen.