Privacy statement

Welkom bij de topsite Transsmart.com. Deze website ("website") is eigendom van en wordt beheerd door Transsmart B.V. Bezoekers van deze website zijn gebonden aan de volgende algemene voorwaarden. Lees deze aandachtig voordat u verdergaat.

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Uw toegang tot en gebruik van deze website is onderworpen aan de algemene gebruiksvoorwaarden die hieronder worden uiteengezet ("Gebruiksvoorwaarden") en alle van toepassing zijnde wetten.

ACCEPTATIE VAN GEBRUIKSVOORWAARDEN

Door deze website te bezoeken en te gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan de volgende gebruiksvoorwaarden en alle bepalingen en voorwaarden die hierin zijn vervat en / of waarnaar hierin wordt verwezen of eventuele aanvullende voorwaarden en bepalingen die op deze website worden uiteengezet, en al dergelijke voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard door u. Als u NIET akkoord gaat met al deze gebruiksvoorwaarden, dient u deze website NIET te gebruiken. Als u niet akkoord gaat met aanvullende specifieke voorwaarden die van toepassing zijn op bepaalde inhoud (zoals hieronder gedefinieerd) of op specifieke transacties die via deze website worden afgesloten, dan mag u NIET het deel van de website gebruiken dat dergelijke inhoud bevat of via welke transacties kan worden afgesloten en u mag dergelijke inhoud niet gebruiken of dergelijke transacties sluiten.

Deze Gebruiksvoorwaarden kunnen op elk moment door Transsmart B.V. worden gewijzigd. Dergelijke gewijzigde Gebruiksvoorwaarden zijn van kracht na plaatsing op deze website. Controleer regelmatig de Gebruiksvoorwaarden die op deze website worden gepubliceerd om ervoor te zorgen dat u op de hoogte bent van alle voorwaarden die van toepassing zijn op uw gebruik van deze website. Andere websites van Transsmart B.V. hebben mogelijk hun eigen gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn op dergelijke websites. Er kunnen ook specifieke bepalingen en voorwaarden van toepassing zijn op specifieke inhoud, producten, materialen, diensten of informatie op deze website (de "Inhoud") of beschikbaar via deze website. Dergelijke specifieke voorwaarden vormen een aanvulling op deze gebruiksvoorwaarden of, indien niet in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden. Dergelijke specifieke voorwaarden vervangen deze Gebruiksvoorwaarden alleen voor zover de inhoud of bedoeling van dergelijke specifieke voorwaarden niet in overeenstemming is met deze Gebruiksvoorwaarden.

Transsmart B.V. behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen of updates aan te brengen met betrekking tot of in de inhoud van de website of het formaat daarvan. Transsmart B.V. behoudt zich het recht voor om de toegang tot de website om welke reden dan ook naar eigen goeddunken te beëindigen of te beperken.

GEEN GARANTIES OF VERKLARINGEN

Hoewel zorgvuldigheid is betracht om de juistheid van de informatie op deze website te verzekeren, aanvaardt Transsmart B.V. geen verantwoordelijkheid daarvoor. ALLE INHOUD WORDT GELEVERD "IN DE HUIDIGE STAAT" EN "ZOALS BESCHIKBAAR". TRANSSMART B.V. WIJST HIERBIJ UITDRUKKELIJK ALLE VERKLARINGEN OF GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR ENIG BEPAALD DOELEINDEN, NIET-INBREUK, OF MET BETREKKING TOT DE WERKING VAN DEZE WEBSITE OF DE INHOUD. TRANSSMART B.V. GARANDEERT OF MAAKT GEEN ENKELE VERKLARING MET BETREKKING TOT DE VEILIGHEID VAN DEZE WEBSITE. U ERKENT DAT DE GEGEVEN INFORMATIE KAN WORDEN ONDERBROKEN. TRANSSMART B.V. GEEFT GEEN GARANTIE DAT DE WEBSITE OF DE SERVERS, DIE DEZE WEBSITE BESCHIKBAAR MAKEN OF ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE VERZONDEN DOOR TRANSSMART B.V. VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF ENIGE ANDERE SCHADELIJKE ELEMENTEN.
IN GEEN GEVAL ZAL TRANSSMART BV OF ENIG VAN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, GEVOLGSCHADE, PUNITIEVE, SPECIALE OF INCIDENTELE SCHADE (INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, SCHADE VOOR BEDRIJFSVERLIES, CONTRACT, ONTVANGSTEN, GEGEVENS, INFORMATIE OF ONDERBREKING VAN ONDERNEMINGEN) VOORTVLOEIEND UIT, VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK OF DE ONVERMOGEN OM DEZE WEBSITE OF DE INHOUD TE GEBRUIKEN, ZELFS ALS TRANSSMART BV IS GEWEZEN OP DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. ELKE ACTIE TEGEN TRANSSMART B.V. VERBONDEN AAN OF IN VERBAND MET DEZE WEBSITE MOET BINNEN EEN (1) JAAR NA DE DATUM WORDEN INGEDIEND OM B V. TE BINNEN TE SCHRIJVEN.
Deze website kan koppelingen bevatten naar andere websites die niet onder de controle van Transsmart B.V. vallen. Transsmart B.V. is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke andere websites. Transsmart B.V. verstrekt dergelijke links alleen voor het gemak van de gebruiker van deze website en het opnemen van een link naar dergelijke websites betekent niet dat Transsmart B.V. de inhoud van dergelijke websites onderschrijft.

COPYRIGHT MELDING

Auteursrechten en alle andere eigendomsrechten op de Inhoud (inclusief maar niet beperkt tot software, audio, video, tekst en foto's) berusten bij Transsmart B.V. of haar licentiegevers. Alle rechten op de inhoud die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden. Behalve zoals hierin vermeld mag geen van het materiaal worden gekopieerd, gereproduceerd, gewijzigd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, gedownload, weergegeven, gepost of verzonden in welke vorm of op welke manier dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, elektronisch, mechanisch, fotokopiëren, opnemen , of anders, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Transsmart BV of de eigenaar van het copyright. Alle auteursrechten en andere eigendomskennisgevingen blijven geldig voor alle reproducties. Toestemming wordt verleend om het materiaal op deze website alleen voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik weer te geven, te kopiëren, te verspreiden en te downloaden, op voorwaarde dat u de materialen niet wijzigt en dat u alle auteursrechten en andere eigendomsberichten in de materialen bewaart. U mag ook, zonder toestemming van Transsmart B.V., geen materiaal "spiegelen" op deze website op een andere server. Deze toestemming wordt automatisch beëindigd als u een van deze voorwaarden overtreedt. Na beëindiging moet u alle gedownloade en / of afgedrukte materialen onmiddellijk vernietigen. Elk ongeoorloofd gebruik van enig materiaal op deze website kan een overtreding zijn van auteursrechtwetten, handelsmerkwetten, de wetten op privacy, communicatie, voorschriften en statuten.
Alle materiaal of informatie die door u of in verband met deze website door u wordt verzonden ("Gebruikersmateriaal") zal als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechtelijk worden behandeld en onmiddellijk het eigendom van Transsmart BV worden, met inachtneming van de Privacybeleid gepost op deze Website. Transsmart B.V. mag dergelijke Gebruikersmaterialen gebruiken naar eigen goeddunken, waar ook ter wereld, zonder verplichting tot schadevergoeding, en vrij van morele rechten, intellectuele eigendomsrechten en / of andere eigendomsrechten in of op dergelijke Gebruikersmaterialen.
De website kan verwijzingen bevatten naar specifieke producten en services van Transsmart B.V. die mogelijk niet (snel) beschikbaar zijn in een bepaald land. Dergelijke verwijzingen houden niet in of garanderen dat dergelijke producten of diensten te allen tijde in een bepaald land beschikbaar zijn. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale zakelijke contactpersoon bij Transsmart B.V.

MERKEN

Tenzij anders aangegeven, zijn alle handelsmerken, dienstmerken en logo's die op de website worden weergegeven geregistreerde en niet-gedeponeerde handelsmerken van Transsmart B.V. (of haar dochterondernemingen).

VOORUITBLIKVERKLARINGEN

De informatie op deze website kan bepaalde prognoses of toekomstgerichte verklaringen bevatten met betrekking tot de financiële toestand, de bedrijfsresultaten en het bedrijf van Transsmart BV of aan haar gelieerde ondernemingen en bepaalde plannen en doelstellingen van Transsmart BV met betrekking tot deze artikelen. . Uit hun aard houden projecties en toekomstgerichte verklaringen risico's en onzekerheden in omdat ze betrekking hebben op gebeurtenissen en afhankelijk zijn van omstandigheden die zich in de toekomst zullen voordoen. Er zijn een aantal factoren die ervoor kunnen zorgen dat de werkelijke resultaten en ontwikkelingen wezenlijk verschillen van de resultaten of uitspraken die in deze projecties of op de toekomst gerichte uitspraken zijn weergegeven. Deze factoren omvatten, maar zijn niet beperkt tot, niveaus van bedrijfsuitgaven in grote economieën, de niveaus van marketing- en promotiekosten van Transsmart BV en zijn concurrenten, grondstoffen en personeelskosten, wijzigingen in toekomstige wisselkoersen en rentetarieven (in het bijzonder wijzigingen in de euro en de Amerikaanse dollar kunnen van wezenlijke invloed zijn op de resultaten), veranderingen in belastingtarieven en toekomstige bedrijfscombinaties, acquisities of desinvesteringen en het tempo van technische wijzigingen.

SPECIFIEKE SOFTWARE BESCHIKBAAR OP DE WEBSITE

Alle software die beschikbaar wordt gesteld om te downloaden van de website (de "Software") is het auteursrechtelijk beschermde werk van Transsmart B.V. en / of een derde partij die die Software levert. Software die beschikbaar wordt gesteld voor het downloaden van of via deze website is gelicentieerd onder de voorwaarden van de toepasselijke licentieovereenkomst, indien aanwezig, die wordt meegeleverd met of wordt meegeleverd met de Software ("Licentieovereenkomst"). Een eindgebruiker kan mogelijk geen Software installeren die vergezeld gaat of een Licentieovereenkomst bevat, tenzij de eindgebruiker eerst akkoord gaat met de voorwaarden van de Licentieovereenkomst. Behalve zoals uiteengezet in de toepasselijke Licentieovereenkomst, wordt de Software alleen beschikbaar gesteld voor gebruik door eindgebruikers en is verder kopiëren, reproductie of herdistributie van de Software uitdrukkelijk verboden. GARANTIES, INDIEN ENIGE, MET BETREKKING TOT DEZE SOFTWARE, ZIJN ALLEEN VAN TOEPASSING ZOALS UITDRUKKELIJK IN DE TOEPASSELIJKE LICENTIEOVEREENKOMST ZIJN VERMELD. TRANSSMART B.V. WIJST HIERBIJ UITDRUKKELIJK AFSTAND VAN ALLE VERDERE VERKLARINGEN EN GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, INCLUSIEF GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR ENIG BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUK MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE.

PRIVACYBELEID

Bij Transsmart B.V. willen we u zoveel mogelijk controle over uw persoonlijke informatie geven en voor ons is het belangrijk dat u zich op uw gemak voelt bij het bezoeken van onze website. Er zijn echter momenten waarop we u om informatie kunnen vragen. Alle persoonlijke informatie die u ons kunt geven, inclusief uw e-mailadres, kan op de volgende manieren worden gebruikt. Als u ons persoonlijke informatie geeft om in ruil van ons informatie te ontvangen - bijvoorbeeld jaarverslagen of andere informatie over Transsmart B.V. - kunnen we die informatie verzamelen en opslaan. Die informatie stelt ons in staat om uw informatieverzoek te vervullen. We kunnen deze persoonlijke informatie die u verstrekt ook gebruiken voor marketing- en promotiedoeleinden. Als u niet wilt dat deze informatie voor deze doeleinden door ons wordt gebruikt, kunt u eenvoudigweg "opt-out" gebruiken door uw verzoek in te dienen bij Transsmart BV. We zullen uw persoonlijke gegevens niet opzettelijk verkopen of verstrekken aan derden die niet onze dochterondernemingen zijn of joint venture partners. We delen uw persoonlijke gegevens alleen buiten de familiebedrijven van Transsmart BV met uw toestemming, zoals vereist door de wet of om Transsmart BV, haar klanten of het publiek te beschermen, of met bedrijven die Transsmart BV helpen zijn verplichtingen jegens u na te komen, en dan alleen met partners die de toewijding van Transsmart BV delen om uw privacy en gegevens te beschermen.
Als u informatie bekijkt of downloadt, kunnen we het bezoek volgen via het gebruik van "cookies". Cookies zijn stukjes informatie die een website naar de harde schijf van een persoon overdraagt voor archiveringsdoeleinden. Het gebruik van cookies is een industriestandaard en u zult cookies vinden op de meeste belangrijke websites. Cookies helpen Transsmart B.V. om informatie aan uw voorkeuren aan te passen en om te zien welke gebieden van de website het meest worden bezocht. Transsmart B.V. gebruikt nooit cookies om informatie van uw computer op te halen die niet oorspronkelijk in een cookie is verzonden. De meeste browsers zijn aanvankelijk ingesteld om cookies te accepteren. Als u wilt, kunt u uw browserinstellingen wijzigen om cookies te weigeren. Het is echter mogelijk dat u de website niet volledig kunt gebruiken.
De website kan links naar niet-Transsmart B.V.-websites bevatten. Houd er rekening mee dat andere websites die via onze site kunnen worden geopend, persoonlijk identificeerbare informatie over u kunnen verzamelen. Dit privacybeleid heeft geen betrekking op de informatiepraktijken van die websites van derden die aan onze website zijn gekoppeld. Transsmart B.V. is niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken van dergelijke websites van derden.

ALGEMEEN / JURISDICTIE

Deze Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving, zonder rekening te houden met de principes van conflicterende wetten. U stemt ermee in dat alle geschillen in verband met deze overeenkomst of de tenuitvoerlegging ervan zullen worden beslecht door een bevoegde rechtbank in Nederland.
In het geval dat een bepaling van de Gebruiksvoorwaarden door een bevoegde rechtbank als ongeldig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, wordt het ongeldige gedeelte van de Gebruiksvoorwaarden geacht te zijn geschonden uit de Gebruiksvoorwaarden en de rest van de Voorwaarden van gebruik blijft volledig van kracht en effect.
Als u een vraag of klacht heeft, neem dan contact met ons op via de link 'Contact' op deze website.